Generelle Salgs- & Leverings betingelser for JTAC – J.C.TrykluftCENTER A/S.

Betingelserne kan læses herunder, eller downloades som PDF ved at følge denne link. BEMÆRK: Overalt hvor der står J.T.A.C. dækker det over BÅDE JTAC OG J.C.Trykluft.

 1. Kataloger m.m.1.1 Illustrationer, mål, vægte, ydelser og lignende indeholdt i kataloger, brochurer m.v. er ikke en del af aftalen.2. Aftale indgåelse2.1 En aftale eller en ordre er først bindende for J.T.A.C., når der foreligger en skriftlig aftale eller en af J.T.A.C. udstedt ordrebekræftelse.3. Levering, forsendelse og emballering

  3.1 Med mindre forsendelsesmåden/levering er aftalt, vælges denne af J.T.A.C..

  3.2 Forsendelse sker for købers regning og risiko, såfremt ikke andet er aftalt.

  3.3 Emballage kan debiteres køber særskilt og tages ikke retur.

  4. Tilbud og priser

  4.1 Med mindre andet udtrykkeligt anføres, er tilbud bindende for J.T.A.C..

  4.2 For alle tilbud følges tilbuddets ordlyd og J.T.A.C. forbeholder sig ret til mellemsalg, indtil købers accept foreligger.

  4.3 Priser oplyst i tilbud og ordrebekræftelser er de på tilbudsdagen gældende, og J.T.A.C. forbeholder sig at fakturere på basis af de på leveringstidspunktet gældende priser.

  4.4 For produkter af udenlandsk oprindelse forbeholder J.T.A.C. sig at kursregulere prisen på basis af den kurs, der er gældende på betalingsdagen til den udenlandske leverandør.

  4.5 Køber er forpligtet til at acceptere ændringer i priser, der kan henføres til ændringer i offentlige afgifter, uanset om disse ændringer direkte eller indirekte kan henføres til det bestilte produkt.

  4.6 Ved fakturering af ordrer på kr. 500,00 ex. moms eller derunder kan der tillægges et ekspeditionsgebyr ex. moms, der kan ændres løbende.

  4.7 Alle priser angives ex. moms og ab lager J.T.A.C..

  5. Betaling og renter

  5.1 Betaling sker netto kontant ved levering, med mindre andet er aftalt.

  5.2 J.T.A.C. forbeholder sig ret til at fremsende produkter pr. efterkrav.

  5.3 Køber er ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse som sikkerhed for eventuelle modkrav, ligesom køber ikke er berettiget til at foretage modregning med krav, der ikke er anerkendt af J.T.A.C..

  5.4 Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, debiteres renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

  5.5 I det omfang dansk lov tillader dette, forbliver leverede produkter J.T.A.C.’s ejendom, indtil betaling har fundet sted.

 2. Forsinkelse og force majeure6.1 J.T.A.C. er uden ansvar for forsinkelse eller leveringshindring, der skyldes krig, blokade, strejke, lockout, transport-uheld, ildsvåde, oversvømmelse, ekstraordinære vejrforhold, import- eller eksportrestriktioner, forsyningsvanskeligheder eller andre hændelser, der forsinker, umuliggør eller vanskeliggør leverancen af årsager, der er uden for J.T.A.C.’s kontrol.6.2 J.T.A.C.’s påberåbelse af force majeure i henhold til pkt. 6.1 berettiger ikke køber til at annullere den placerede ordre.6.3 Uanset om en forsinkelse falder ind under pkt. 6.1, kan der ikke gøres erstatningskrav gældende over for J.T.A.C., idet køber udelukkende skal være berettiget til at hæve købet i henhold til dansk rets almindelige regler herom, og kun såfremt der ikke foreligger force majeure.7. Produkter til reparation

  7.1 Produkter, der indsendes med henblik på reparation, skal leveres fragtfrit til J.T.A.C. Efter reparation afleveres produkterne ab J.T.A.C..

  7.2 Såfremt der ønskes afgivet et tilbud på reparation, vil der blive beregnet et gebyr herfor. Gennemføres reparationen, vil gebyret blive modregnet i reparationsprisen.

  8. Returret & annullering

  8.1 Bestilte eller leverede varer kan ikke afbestilles eller returneres af køber, med mindre dette konkret accepteres af J.T.A.C.. Sådan accept vil i relation til allerede leverede varer være betinget af, at der i købsprisen modregnes et returneringsgebyr på 20%. Varer, der er hjemkøbt eller fremstillet specielt til køber, tages dog aldrig retur.

  8.2 Accept af ordreannullering i henhold til pkt. 8.1 vil altid være betinget af leverandørens godkendelse.

  9. Mangler ved det leverede

  9.1 Såfremt der konstateres mangler ved et leveret produkt, er J.T.A.C. berettiget til at foretage omlevering eller reparation.

  9.2 Såfremt køber konstaterer mangler ved et leveret produkt, skal køber straks underrette J.T.A.C. herom. Mangelfulde dele eller det mangelfulde produkt skal afleveres hos J.T.A.C. såfremt J.T.A.C. bestemmer dette.

  9.3 Såfremt J.T.A.C. ikke tilbyder reparation eller omlevering, kan køber hæve købet eller kræve et forholdsmæssigt afslag i prisen, hvis dansk rets almindelige regler begrunder dette. Yderligere mangelsbeføjelser, såsom ret til erstatning for indirekte tab og følgeskader gives ikke.

  9.4 Købers mangelsbeføjelser i henhold til ovenstående bortfalder på det tidspunkt, hvor J.T.A.C.’s leverandør forpligtelser bortfalder, dog senest et år efter fakturering, med mindre andet er aftalt.

  10. Særligt om leverancer til brug for fast ejendom

  10.1 J.T.A.C.’ ansvar for mangler ved leverancer til brug for fast ejendom ophører 5 år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår. Såfremt der leveres til lager eller videresalg, ophører J.T.A.C.’s ansvar dog senest 6 år efter levering til køber.

  10.2 Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer til brug for fast ejendom ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, anerkendes det, at bygherren er berettiget til at gøre kravet gældende direkte til J.T.A.C..

  10.3 Tvister vedrørende mangler ved leverancer til brug for fast ejendom behandles ved voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

  10.4 Foranstående pkt. 5.5 finder ikke anvendelse på leverancer til brug for fast ejendom.

 3. Produktansvar11.1 Med mindre andet følger af ufravigelige bestemmelser er J.T.A.C. produktansvar begrænset som anført i pkt. 11.2-3.11.2 J.T.A.C. er kun ansvarlig for skade, som det solgte produkt påfører personer eller ting, såfremt skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af J.T.A.C.. J.T.A.C. er dog aldrig ansvarlig for skader på produkter, hvori det solgte indgår, ligesom J.T.A.C. ikke er ansvarlig for tingsskade som indtræder, medens det solgte er i købers besiddelse.11.3 J.T.A.C.’ produktansvar kan i intet tilfælde overstige det leveredes pris, og J.T.A.C. kan ikke gøres ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab.11.4 I den udstrækning J.T.A.C. måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde J.T.A.C. skadesløs i samme omfang, som J.T.A.C. ansvar er begrænset i henhold til pkt. 11.2 og 11.3. Såfremt tredjemand inddrager J.T.A.C. i en produktansvarssag ved de almindelig domstole, accepterer køber at lade sig medsagsøge eller adcitere ved samme domstol.

  11.5 I det omfang tredjemand gør produktansvar gældende og denne tredjemand eller køber forbeholder sig at inddrage J.T.A.C. eller J.T.A.C.’s leverandører, skal køber straks underrette J.T.A.C. herom.

  12. Tvister
  12.1 Tvister mellem J.T.A.C. og køber indbringes for Sø- og Handelsretten i København, jf. dog pkt. 12.2-3.

  12.2 Uanset pkt. 12.1 behandles sager om leverancer til opførelse eller ombygning af fast ejendom i Danmark ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, jf. pkt. 10.3.

  12.3 Uanset pkt. 12.1 og 12.2 skal J.T.A.C. være berettiget til at anlægge sager om inddrivelse af udestående beløb ved de ordinære domstole.

  13. Garanti

  13.1 På alle nye varer/maskiner ydes 1 års garanti, med mindre andet er fastsat af J.T.A.C.’ leverandør.

  13.2 På alt service arbejde ydes 3 måneders garanti. Garantien dækker alene timeløn.

  13.3 På alle nye reservedele ydes 1 års garanti. På alle reservedele, der er del af et ombytningssystem, ydes 3 måneders garanti.

  13.4 På alle brugte maskiner ydes garanti iht. til aftale mellem kunden og J.T.A.C., eller som anført i et evt. tilbud/ordrebekræftelse.

  13.5 I forbindelse med reparation er reservedele, hjælpe materialer, arbejdsløn og kørsel dækket af garantien.

Information om JTAC / J.C.Trykluft, Import Salg & Service af Værkstedsudstyr.